فایل های آموزشی
 
نام فایل حجم فایل
طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستا' 486 B دانلود
طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستا' 529 KB دانلود
تعرفه عوارض و بهاي خدمات 442 KB دانلود
بخشنامه بودجه دهياريها سال 95 447 KB دانلود
ستورالعمل حقوق و مزاياي دهياران در سال 94 632 KB دانلود
دستورالعمل حقوق و مزاياي مسئولين مالي دهياريها 1394 860 KB دانلود
نمونه سوالات دهياران بدو خدمت 576 KB دانلود
نمونه سوالات دهياران حين خدمت 533 KB دانلود
شيوه نامه تكميل نظام نامه ارزيابي دهياريها 92 KB دانلود
طرح مشاركت مردم در راه اندازي واحد هاي توليدي مستقر در روستا 529 KB دانلود
اساسنامه جديد شركتهاي تعاوني دهياريها 638 KB دانلود
آئين نامه مالي دهياريها 570 KB دانلود
بخشنامه بودجه دهياريها سال 94 993 KB دانلود
بودجه سالانه دهياري 153 KB دانلود
شيوه نامه اطلاع رساني عمومي مديريت روستا 479 KB دانلود
دستورالعمل پردازش پسماند هاي روستايي 2 MB دانلود
اساسنامه شركت تعاوني دهياريها 1 MB دانلود
نقشه تیپ ساختمان دهیاری ها 3 2 MB دانلود
نقشه تیپ ساختمان دهیاری ها 2 29 KB دانلود
نقشه تیپ ساختمان دهیاری ها ۱ 3 MB دانلود
ليست دفاتر ict روستايي استان مازندران 633 KB دانلود
آيين نامه بيمه روستاييان و عشاير 310 KB دانلود
دستورالعمل سطوح مكاتبات دهياري 38 KB دانلود
شيوه نامه نحوه انتخاب و عزل دهيار 325 KB دانلود
منشور اخلاقي دهياري 1 MB دانلود