بازدید مدیر کل امور روستایی و شوراها از روستای کله بن بخش مرکزی شهرستان جویبار

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

.

 

بازدید مدیر کل امور روستایی و شوراها از روستای کله بن بخش مرکزی شهرستان جویبار با حضور بخشدار، دهیار و شوراهای روستا
۲۱ خرداد ۱۳۹۷