قوانین و آیين نامه ها

در . ارسال به بدون مجموعه

آیین نامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيلها و مرداب ها و برکه هاي طبيعي

آیین‌ نامه‌ اجرايي‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهاي‌ اسلامي‌

آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي

آیین‌نامه اجرايي بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات

اصلاحیه آیين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات

آیین‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ مديريت‌ پسماندها

تصویب‌نامه راجع به تعیين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات

اصلاح ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

آیین‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاري مناقصات

آیین نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات- بند الف ماده ۳۳ قانون برگزاري مناقصات

اصلاحیه آیين نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات

آیین نامه اجرايي قانون اساسنامه بنياد مسکن انقلاب اسلامي

آیین‌نامه نحوه ايجاد مجتمع‌هاي صنفي

‌آیین‌نامه اجرايي قانون تغيير عنوان اعضاي شوراهاي اسلامي روستاهايي که به شهر تبديل شده اند

آیین‌نامه توسعه فضاهاي ورزشي در مناطق روستايي

آیین‌نامه خريد خدمات مشاوره

 آیین نامه اجرايي ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

آیین نامه ساماندهي حمل و نقل عمومي روستايي

طرح ها

طرح جامع امداد و نجات کشور

طرح سازماندهی خدمات فنی و مهندسي به دهياري ها

طرح ماندگار شهدای دولت

آشنایی با طرح هاي هادي و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستايي

آیین نامه ها

آیین‌نامه‌ استخدامي‌ دهياريهاي‌ کشور

آیین‌ نامه‌ اجرايي‌ تشکيلات‌، انتخابات‌ داخلي‌ و امور مالي‌شوراهاي‌ اسلامي‌ روستا و نحوه‌ انتخاب‌ دهيار

آیین‌نامه مالي دهياري‌ها

آیین‌نامه‌ داخلي‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستا

آیین نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش

آیین‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان، استان و شوراي عالي استانها

آیین‌نامه اجرايي تشکيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي بخش

‌آیین‌نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري جمهوري اسلامي ايران

‌آیین نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و‌ معماري کشور

آیین‌ نامه‌ اجرايي‌ تهيه‌ و تصويب‌ طرحهاي‌ هادي‌ روستايي

آیین نامه اجرايي تشکيل کميسيون تغيير كاربري اراضي در طرحهاي هادي

اساسنامه ها

 

اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاريها

اساس نامه بنیاد مسکن

قوانین

قانون‌ تاسیس‌ دهیاريهاي‌ خودکفا در روستاهاي‌ کشور

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها

 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري

قانون مدیریت پسماندها

قانون برگزاری مناقصات

قانون حفظ کاربری اراضی زراعي و باغها (با اصلاحات بعدي)

قانون محاسبات عمومی کشور

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربري مسکوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامی ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهای وارداتی

قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومي کشور