شرح وظایف دفتر

در . ارسال به بدون مجموعه

اهداف و وظایف دفتر امور روستایي و شوراها :

۱-    مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها استان

۲-    همکاری با واحد های ذي ربط در وزارت کشور و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينه تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين الويت هاي طرح هاي عمراني در روستاها .

۳-    بررسی طرح های عمراني روستاها براي استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنين طرح هايي که از محل اعتبارات عمراني كشورانجام مي گيرد باهمكاري دفتر فني استانداري.

۴-     اقدام در مورد راهنمایی شوراي اسلامي ده و واحدهاي عمران روستايي به منظور پيشرفت برنامه هاي عمراني با استفاده از خود ياري و مشارکت مردم

۵-     نظارت بر برنامه ها ی عمرانی و گزارش گيري مستمر از نحوه اجراي مصوبات ، قوانين و مقررات و پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و مناطق کمتر توسعه يافته و محروم عند اللزوم اعلام عدم پيشرفت آنها به واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي مربوطه به منظور رفع موانع با همکاري دفتر فني .

۶-    هماهنگی با دستگاههای مربوطه در تدوين طرح هاي توسعه اقتصادي بر اساس استعدادهاي مناطق ، به منظور توسعه سرمايه گذاري علي الخصوص در زمينه گردشگري ، صنايع کوچک و تبديلي وصنايع مرتبط با بخش كشاورزي

۷-     انجام هماهنگی و پیگيري لازم از دستگاههاي مربوطه ، بانک ها وموسسات مالي به منظور پرداخت کمك هاي فني و اعتباري ، تسهيلات قرض الحسنه و وام هاي خرد جهت توسعه اشتغال روستايي وتهيه گزارش عملكرد اقدامات اشاره شده .

۸-    همکاری با واحدهای استاني دستگاه هاي اجرايي ذيربط و واحدهاي تخصصي در استانداري به منظور بررسي و شناسايي راهکارهاي اجراي عملياتي : ۱- ساماندهي و تشويق مهاجرت معكوس به روستاها ۲- فعال سازي تشكل هاي مردمي و خيرين و بخش خصوصي درزمينه انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي و اجراي پروژ ه هاي عمراني و طرح هاي اشتغال زا در مناطق روستايي ، رشد وتوسعه كار آفريني و ايجادمشاغل جديد از طريق انجام آموزش هاي مهارتي و كاربردي متناسب با نيازهاي هر منطقه ۳- رفع نيازهاي آموزشي در زمينه ديني ، تربيتي ، علمي ، فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي در روستاها و پيگيري اختصاص منابع و امكانات مورد نياز جهت تقويت روحيه خود باوري ، خود اتكايي و عزت نفس در روستاييان

۹-     توسعه خدمات بهداشت عمومی در سطح روستاها با همکاری دهياران و واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي در خصوص پوشش کامل خدمات بهداشتي و درماني در روستاها و تهيه گزارشات از روند اقدامات مربوطه به توسعه بيمه هاي سلامت ، تامين اجتماعي و ساير خدمات بيمه اي در روستاهاي استان

۱۰-                        نظارت بر اقدامات دستگاههای متولی حفظ محيط زيست و بهداشت عمومي روستاها در چهارچوب قوانين موجود

۱۱-                        نظارت بر واحدهای استانی دستگاههاي اجرايي ذيربط در زمينه اجرايي طرح هاي به سازي و نوسازي ساختار کالبدي محيط و مقاوم سازي مسکن روستايي و اجراي طرح هاي مصوب روستايي.

۱۲-                       تعیین اولويت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از حوادث غير مترقبه و ارائه به اداره کل مديريت بحران جهت تخصيص اعتبارات لازم

۱۳-                        بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای روستا در مورد برنامه هاي عمراني از نظر مالي و اعتباري و همکاري با واحدهاي ذي ربط در نظارت بر فرآيند تهيه بودجه ساليانه و حسابرسي دهياريهاي استان

۱۴-                        برنامه ریزی وپيگيري در خصوص تشکيل دهياريها بر اساس قوانين و مقررات مربط با کمك و همكاري فرمانداري ها و بخشداري هاي استان

۱۵-                        ابلاغ قوانین و دستور العمل های مربوط به دهياريها به فرمانداران و واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي

۱۶-                        پیگیري تهيه طرح هاي روستايي با کمک دهياران و تصويب مراجع ذي ربط استاني .

۱۷-                       ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستایی به فرمانداران و بخشداريها و دهياريها

۱۸-                        پشتیبانی در زمينه تامين و تجهيز دهياريها و هماهنگي هاي لازم دراين زمينه با واحدهاي استاني دستگاهاي اجرايي و پيگيري تامين ماشين آلات عمراني و خدماتي روستا از سوي واحدهاي ذي ربط

۱۹-                        همکاری با واحدهای مسول در بررسي تعرفه هاي عوارض محلي و بهاي خدمات پيشنهادي دهياري و شوراي اسلامي روستا و پيگيري انجام مراحل قانوني جهت تاييد و ابلاغ براي اجرا

۲۰-                        همکاری با واحدهای استاني دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي ذي ربط در استانداري به منظور تهيه بانکهاي اطلاعاتي ، جمع آوري اطلاعات وتنظيم گزارشات مرتبط باتغييرات شاخص هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و زير بنايي روستاها ي استان و كنترول مستمر تغييرات اين شاخص ها و به روز رساني بانك اطلاعات دهياريها و شوراي هاي اسلامي روستا.